Reading List

Reading List
Play this article

A list of things to read

Updated on Sep 2021

English Books


 • ✅The Alchemists by Paulo Coelho
 • ✅ The Complete Book of Numerology by David A. Phillips
 • ⬜ The Art of Living by Thich Nhat Hanh
 • ⬜ Me before you by Jojo Moyes

Vietnamese Books


 • ✅ Nhà giả kim (Paulo Coelho)
 • ✅ Hành trình về phương đông (Nguyen Phong)
 • ✅ Nhà bán hàng vĩ đại nhất thế giới (Nguyen Phong)
 • ✅ Muôn kiếp nhân sinh (Tập 1) (Nguyen Phong)
 • ⬜ Muôn kiếp nhân sinh (Tập 2) (Nguyen Phong)
 • ⬜ Luật tâm thức
 • ✅ Bên rặng tuyết sơn (dịch Nguyên Phong)

Technology Books


 • ⬜ The Web application hackers handbook

Paper